Slobada

Command Prompt Komutlari

COMMAND PROMPT KOMUTLARI NELERDİR?

Command Prompt Commands Tricks

Command Prompt komutlarını anlatmaya başlamadan önce, MS-DOS'a ve komut türlerine değinelim. MS-DOS yani Microsoft Disk İşletim Sistemi, Microsoft firmasının geliştirdiği bir DOS sistemidir. Bu platformda kullanılan 3 tür komut vardır. Bunlar:
Iç Komutlar: Açılışta Command.com dosyası ile RAM belleğe yüklenilen ve çok sık kullanılan komutlardır. Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde silinemezler.
Dış Komutlar: Depolama birimi (genellikle sabit disk) üzerinde çalışabilir dosya olarak bulunurlar. Çok sık kullanılmayan komutlardır. Kullanıcı tarafından silinebilirler. Silindiklerinde kullanılmaz duruma gelirler.
Joker Karakterler: DOS işletim sistemi komutlarının yanında kullanılan karakterlerdir. Örneğin;
*: Tüm karakterler yerine geçer ve birden fazla karakter yerine kullanılabilir.
?: Tek bir karakter yerine geçer ve birden fazla karakter yerine kullanılamaz.

Temel ve İleri Düzey Komutlar

CLS KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "CLear Screen", Türkçe çevirisi "Ekranı Temizle" olan bu komut, çalışma ekranını temizlemek için kullanılır. Komut göstergecini ve imleci birinci satıra getirir.

DATE KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Tarih" olan bu komut, sistem tarihini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.

TIME KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Zaman" olan bu komut, sistem saatini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.


4. VER KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "VERsion", Türkçe çevirisi "Sürüm" olan bu komut, kullanılan işletim sistemin sürümünü göstermek için kullanılır.

5. VOL KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "VOLume" olan bu komut, disk veya disketin etiketlerini ve seri numarasını göstermek için kullanılır. "vol [sürücü:]" şeklinde kullanılır.

6. LABEL KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Etiket" olan bu komut, disk veya disketin etiketlerini ve birim adını değiştirmek için kullanılır. "label [sürücü:][etiket]" şeklinde kullanılır. Kullanılışına örnek verecek olursak; eğer D: sürücüsüne "kurtarma sürücüsü" etiketini vermek istiyorsak, "label D: Backup" gibi bir komut girmemiz gerekir.

7. DIR KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "DIRectory", Türkçe çevirisi "Dosyaları Listele" olan bu komut, bulunulan klasör içerisinde bulunan dosya ve klasörleri listelemek için kullanılır. Herhangi bir dosyanın bir klasörde bulunup bulunmadığı veya adı, uzantısı ve boyu gibi bazı özellikleri öğrenilmek istendiğinde bu komut kullanılır. Alt klasörlerin adlarının yanında klasör olduklarını belirten 'DIR' sözcüğü bulunur. Bulunulan klasör yerine bir başka klasör de adı verilerek listelenebilir. Bir dosya adı verildiğinde ise sadece o dosyaya ait bilgiler ekranda görünür. DIR komutunun bir çok parametresi vardır. İsterseniz onlara bir bakalım:

/P: İngilizce açılımı "Page", Türkçe çevirisi "Sayfa" olan bu parametre, dosya ve klasörlerin sayfa sayfa listelenmesini sağlar.
/W: Dosya ve klasörleri 5 sütun halinde yan yana listelemek için kullanılan bir parametredir.
/O: İngilizce açılımı "sOrt", Türkçe çevirisi "Sırala" olan bu parametre, dosya ve klasörleri belirli kriterlere göre sıralı bir şekilde listelemek için kullanılır. /O parametresi yalnız başına kullanılmaz. Yanında sıralama kriterleri harf olarak belirtilmelidir. Bu kriterler şunlardır:
e: İngilizce açılımı "Extented", Türkçe çevirisi "Uzantı" olan bu harf, uzantıya göre küçükten büyüğe (A...Z) sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Oe" şeklinde yazılır.
n: İngilizce açılımı "Name", Türkçe çevirisi "İsim" olan bu harf, dosya isimlerine göre küçükten büyüğe (A...Z) sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Komut dizisi "DIR /On" şeklinde yazılır.
s: İngilizce açılımı "Size", Türkçe çevirisi "Boyut" olan bu harf, dosya boyutlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Os" şeklinde yazılır.
d: İngilizce açılımı "DATE", Türkçe çevirisi "Tarih" olan bu harf, dosya tarihlerine göre eski tarihten yeniye doğru sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Od" şeklinde yazılır.
Sıralama işlemini ters yönde yapmak için sıralama kriterinin önüne "–" işareti getirilir. Örnek verecek olursak; "DIR /O-n" komut dizisi, isme göre büyükten küçüğe (Z…A) sıralı liste oluşturur. Aynı şekilde "DIR /O-d" komut dizisi de, yeni tarih başta olmak üzere sıralı liste oluşturur.
/A: İngilizce açılımı "Attribute", Türkçe çevirisi "Nitelik" olan bu parametre, dosyaları niteliklerine göre listeler. Bu listelemede dosyalar 4 niteliğe sahip olabilir. Bu kriterlere ve kullanımlarına bir göz atalım:
h: İngilizce açılımı "Hidden", Türkçe çevirisi "Gizli" olan bu harf, sadece gizli dosyaları listelemek için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Ah" şeklinde yazılır.
a: İngilizce açılımı "Archive", Türkçe çevirisi "Arşiv" olan bu harf, sadece arşiv dosyalarını listelemek için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Aa" şeklinde yazılır.
s: İngilizce açılımı "System", Türkçe çevirisi "Sistem" olan bu harf, sadece sistem dosyalarını listelemek için kullanılır. Komut dizisi "DIR /As" şeklinde yazılır.
r: İngilizce açılımı "Read Only", Türkçe çevirisi "Sadece Okunabilir" olan bu harf, sadece okunabilir dosyaları listelemek için kullanılır. Komut dizisi "DIR /Ar" şeklinde yazılır.
/B: Dosya ve klasörleri bir sütun halinde; boyut, tarih ve saat gibi özel bilgilerini göstermeden listelemek için kullanılır.
/L: İngilizce açılımı "Little", Türkçe çevirisi "Küçük" olan bu parametre, dosya ve klasörleri küçük harfle listelemek için kullanılır.
/S: İngilizce açılımı "Search", Türkçe çevirisi "Arama" olan bu parametrenin çok önemli 2 görevi vardır. Bunlardan ilki; bir klasörü tüm alt klasörleriyle beraber listelemektir. Örneğin; komut satırına "C:\Windows>DIR /S" komutunu girdiğinizde, Windows klasörünü tüm alt klasörleriyle beraber listeler. Yani alt klasörlerin içeriğini de gösterir. Bu parametrenin ikinci görevi ise; sabit diskte herhangi bir dosyayı aramaktır. Örneğin; komut satırına "C:\>DIR slobada.exe /S" komutunu girdiğinizde, "slobada.exe" dosyasını sabit diskte arar; bulursa yerini gösterir.

DIR komutunun birlikte kullanıldığı parametrelere baktıktan sonra, bir de komutun karışık ve ileri düzey kullanımı ile örnekler verelim:
"C:\>DIR *.exe /On /p" komut dizisi; sabit diskin ana klasöründeki uzantısı exe olan dosyaları isme göre sıralı bir şekilde listeler.
"A:\SLOBADA>DIR /Ah /Os /w" komut dizisi; diskette bulunan Slobada klasörü altındaki gizli dosyaları boyutuna göre küçükten büyüğe sıralı şekilde ve 5 sütun halinde listeler.
"C:\> DIR A*.* /s" komut dizisi; sabit diskte isminin baş harfi A olan dosyaları arar ve yerlerini gösterir.
"C:\> DIR A???.Bat /Ar /Od /p" komut dizisi; sabit diskin ana klasöründeki isminin baş harfi A olan ve ismi 4 harften oluşan, uzantısı bat olan sadece okunabilir dosyaları tarihe göre sıralı bir şekilde sayfa sayfa listeler.

8. MD KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Make Directory", Türkçe çevirisi "Klasör Yarat" olan bu komut, klasör oluşturmak için kullanılır. Genel kullanımı MD <"Klasör İsmi"> şeklindedir. Bu komut girildiğinde yaratılan klasör elbette henüz boş durumdadır. Kullanıcılar bütün dosyalarını aynı yerde bulundurmak yerine, onları belli gruplara ayırıp, her bir grubu bu komutla yaratacakları ayrı bir klasörlerde tutabilirler. Örneğin; "MD Slobada" komutu ile ana dizinde Slobada isimli bir klasör açıldıktan sonra, "MD Slobada\Teknoloji", "MD Slobada\Teknoloji\CommandPrompt" gibi alt dizinler de oluşturulabilir.

9. CD KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Change Directory", Türkçe çevirisi "Klasör Değiştir" olan bu komut, işlem yapılan klasörü değiştirmek, yani başka bir klasörün içine girmek için kullanılır. Üç türlü kullanımı vardır. Bunlara bir bakalım:

CD Klasörİsmi: Sade kullanımdır. Belirtilen klasöre gitmenizi sağlar. Örneğin; CD Slobada yazarsanız, istemci Slobada klasörüne gider ve komut satırının solunda o klasörün adı bulunur.
CD..: Eğer klasör ismi yerine iki nokta koyarsanız, bulunduğunuz klasörden bir üst klasöre gitmenizi sağlar. Örneğin, istemci Slobada klasörünün Teknoloji alt başlığında işlem yapıyorsa, bu komutu girdiğinizde Slobada klasörüne geçecektir.
CD \: Hangi klasörde bulunulursa bulunulsun direkt ana klasöre geçmek için kullanılır.

10. DEL KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Delete", Türkçe çevirisi "Sil" olan bu komut, dosya silmek için kullanılır. Genel kullanımı DEL <"Dosyaİsmi/JokerKarakterler"> şeklindedir. Dosya ismi ile kullanımına örnek verecek olursak; "DEL Slobada.exe" bulunulan klasördeki Slobada.exe dosyasını siler. Joker karakter kullanımında ise; "DEL *.EXE" bulunulan klasördeki uzantısı EXE olan tüm dosyaları siler. Eğer uzantıyı da joker karakterle belirtirseniz, örneğin "DEL *.*" komutu gibi, bulunulan klasördeki uzantısı ne olursa olsun tüm dosyaları siler. Tehlikeli bir komuttur.
ÖNERİ: DEL komutu ile klasör silinemez, sadece dosya silinebilir. Bir dosya silindiğine sadece içindekiler silinmez, dosya tümüyle yok olur. Bazı koşullarda silinen bir dosyanın kurtarılması özel bazı programlar aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Ancak bu programlar her yerde bulunmamakta ve kurtarma işlemlerini her zaman başarıyla gerçekleştirememektedirler. O yüzden bu komut dikkatli kullanılmalı ve önemli dosyaların her zaman bir yedeği bulundurulmalıdır.

11. RD KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Remove Directory", Türkçe çevirisi "Klasör Kaldır" olan bu komut, klasör silmek için kullanılır. DEL komutundan farkı, sadece dosya yerine sadece klasör silebilmesidir. RD komutuyla klasör silebilmek için 2 önemli koşul vardır. Bunlardan birincisi, silinecek klasörün içi boş olmak zorundadır, yani silinecek olan klasörün içinde başka klasör ya da dosya olmamalıdır. İkincisi ise, istemci içerisinde, silinecek olan klasörün dizininde bulunulmamalı ve klasör o an hiçbir yerde açık olmamalıdır. Örneğin, komut satırında Slobada klasörü üzerinde çalışırken, "RD C:\Slobada" şeklinde verilen komut, silinmek istenen klasörün içinde olunduğu için yanlış olur.

12. DELTREE KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Ağacı Sil" olan bu komut, klasörü içindeki tüm alt klasörlerle ve dosyalarla beraber siler. Bir klasör DEL komutuyla silindiğinde yok olmaz. Silinen sadece altında bulunan dosyalardır. Bununla birlikle, RD komutu da bir klasörü boş olmadıkça silmemektedir. Bir klasörü altındaki dosya ve klasörleriyle birlikte yok etmek için DELTREE komutunu kullanmak gerekir. Bu komutun geri dönüşü olmadığı için yok edilecek klasörün altında bulunan bütün nesnelerin ne içerdiği bilinerek kullanılmalıdır. Ayrıca DELTREE bir dış komuttur. Deltree.exe dosyası yanlışlıkla hard diskten silindiğinde RD komutu kullanılmak zorundadır.

13. COPY KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Kopyala" olan bu komut, dosya kopyalamak için kullanılır. Bir klasörden başka klasöre ya da diskete dosya kopyalanabilir. Genel kullanımı COPY <"Kaynak"> <"Hedef"> şeklindedir. Her iki bölümde de mutlaka bir yol veya dosya ismi kullanılmalıdır. Yani COPY komutu kullanılırken neredeki hangi dosyanın nereye kopyalanacağı doğru bir biçimde belirlenmelidir. Aksi taktirde yanlış bir kopyalama işlemi yapılır yada komut hata verir. Kullanımına bir kaç örnek verecek olursak;
"COPY slobada.html C:\Slobada" komutu, ana klasör altındaki slobada.html dosyasını Slobada klasörü içine kopyalar.
"COPY C:\Slobada\*.* C:\TrGg" komutu, sabit diskin ana klasörü altındaki Slobada klasörü içindeki tüm dosyaları, Sabit diskin ana klasörü altındaki TrGg klasörü içine kopyalar.

14. XCOPY KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bir klasörü istenilen klasöre tüm dosya ve alt klasörleriyle birlikte kopyalar. Genel kullanımı XCOPY <"Kaynak"> <"Hedef"> <"/s"> <"/e"> şeklindedir. Burada hedeften sonra kullanılan /S parametresi, boş olanların dışındaki klasör ve alt klasörleri kopyalamayı; /E parametresi ise, boş olan klasörleri de kopyalamayı sağlar. Kullanımına bir örnek verecek olursak;
"XCOPY Teknoloji\*.* Slobada" komutu, Teknoloji klasörünü tüm alt klasör ve dosyalarıyla birlikte Slobada klasörü içine kopyalar.

15. FORMAT KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Biçimlendir" olan bu komut, belirtilen disk ya da disketi DOS işletim sisteminin kullanımına hazır hazır hale getirir. Yani disk yada disketi biçimlendirir, formatlar. Formatlanan disk yada disket üzerindeki tüm bilgiler silinir. Genel kullanımı FORMAT <"Sürücü İsmi:"> <"Parametreler"> şeklindedir. Birlikte kullanıldığı parametrelere bir bakalım.

/V: Formatlanan birime etiket (isim) vermek için kullanılır.
/F: Disket formatlarken formatlanan disketin kapasitesini belirtmek için kullanılır. 1,44 yada 720 olarak belirlenebilir. Ancak 1,44 MB’lık disket formatlanırken belirtilmese de olur.
/S: Disketi önce formatlar sonra sistem (başlangıç) dosyalarını diskete kopyalayarak disketi açılış (başlangıç-sistem) disketi yapar.
/U: Disk yada disket koşulsuz olarak yeni baştan biçimlendirilir. Yani sektörler ve izler(Tarck) yeniden oluşturulur. Bu şekilde formatlanan disk yada disket içindeki bilgiler kurtarılamaz.
/Q: Hızlı biçimlendirmedir. Sektör ve izleri yeniden oluşturmaz. Sadece disk yada disket üzerindeki bilgileri siler.

FORMAT komutunun birlikte kullanıldığı parametrelere baktıktan sonra, bir de komutun karışık ve ileri düzey kullanımı ile örnekler verelim:
"Format A: /F:720" komutu, 720 KB’lık disketi biçimlendirir.
"Format C: /U /V:SLOBADA" komutu, sabit diski koşulsuz olarak yeniden formatlar ve etiketini (ismini) SLOBADA yapar.

16. DISKCOPY KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Diski Kopyala" olan bu komut, bir disketin bire bir kopyasını başka bir diskete çıkarmak için kullanılır. Yani bir disketin aynısından bir tane daha oluşturur. Kopyalanacak disketlerin kapasiteleri birbirine eşit olmak zorundadır. Genel kullanımı DISKCOPY A: A: şeklindedir. Bu komut verildikten sonra önce kaynak disket disket sürücüye takılır. Daha sonra bilgisayar boş olan hedef disketi takmanızı ister.

17. SCANDISK KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Diski Tara" olan bu komut, disk yada disketi hatalara karşı tarar. Herhangi bir hata ile karşılaşırsa düzeltir. Genel kullanımı SCANDISK <"Sürücü İsmi:"> şeklindedir. Örneğin; "Scandisk C:" komutu, sabit diski hatalara karşı tarar ve hata bulursa düzeltir.

18. ATTRIB KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Attribute", Türkçe çevirisi "Nitelik" olan bu komut, dosyalara belirli nitelikleri kazandırmak için kullanılır. Bu niteliklerden, yukarıda DIR komutunun /A parametresinde söz etmiştik. H, A, S ve R olan dosya niteliklerinin açıklamaları için lütfen yukarıdaki ilgili yere göz atınız. Genel kullanımı ATTRIB <"Dosya İsmi"> + <"Kazandırılacak Nitelik"> şeklindedir. Eğer dosyadan herhangi bir niteliği çıkarmak isterseniz, kazandırılacak nitelikten önceki + işaretini -'e dönüştürmeniz gerekir. Kullanımına bir örnek verecek olursak;
"ATTRIB slobada.html +r" komutu, slobada.html dosyasına sadece okunabilirlik özelliği kazandırırken; "ATTRIB slobada.html -r" komutu, slobada.html dosyasından sadece okunabilirlik özelliğini kaldırır.

19. SYS KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "SYStem", Türkçe çevirisi "Sistem" olan bu komut, başlangıç disketi oluşturmak için kullanılır. Hatırlayacağınız gibi başlangıç disketini oluşturmak için diğer bir yol Format komutunun /S parametresini kullanmaktı. Örneğin, "SYS C: A:" komutu, sabit diskteki açılış dosyalarını diskete aktararak başlangıç disketi oluşturur. Bu işlem bilgisayar çökmeden önce yapılmalıdır. Bilgisayar çöktükten sonra oluşturulan bu disket kullanarak bilgisayarın açılması sağlanır.

20. CHKDSK KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "CHecK DiSK", Türkçe çevirisi "Diski Kontrol Et" olan bu komut, disk veya disketi kontrol eder. Disk yada disket üzerindeki toplam alanı, ne kadarının kullanıldığını, ne kadarının kullanılmadığını gösterir. Ayrıca disk yada disketteki hataları kontrol ederek düzeltir. Ancak artık bu komut Scandisk komutu çıktıktan sonra çok fazla kullanılmamaya başlanmıştır.

21. SÜRÜCÜ İSMİ KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

MS-DOS işletim sisteminde farklı bir sürücüye geçmek için komutu kullanılır. Örneğin sabit diskten diskete geçmek için ana dizinde iken "A:" komutu verilir.

22. TYPE KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bir dosyanın içeriğini (içerisinde bulunanlar yazılar) ekranda göstermek için kullanılır. Ancak sadece içerisinde standart biçimde oluşturulmuş metinler bulunan dosyalar bu yolla görüntülenebilir. Yazılara biçimlendirme gibi bir çok işlev ve görünüş değişikliği eklemeleri yapabilen 'Word' gibi kelime işlemci programlarda oluşturulmuş dosyaların içerikleri bu yolla (özel olarak metin dosyası olarak kaydedilmediyse) görüntülenemez. Ayrıca yazı dışında resim, program gibi dosya türleriyle bu komut kullanıldığında ekranda saçma sapan karakterler görünür. Genel kullanımı TYPE <"dosya ismi"> şeklindedir.

23. MOVE KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Taşı" olan bu komut, bir dosyayı ve klasörü bulunduğu yerden başka bir yere taşımak için kullanılır. Aynı işlem önce bir kopyanın başka bir yerde yaratılıp, daha sonra orijinalinin silinmesiyle de gerçekleştirilebilir. Genel kullanımı MOVE <"Kaynak"> <"Hedef"> şeklindedir.

24. REN KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "REName", Türkçe çevirisi "Yeniden İsimlendir" olan bu komut, bir dosyanın adını değiştirmek için kullanılır. Dosyanın sadece adı değişirken, içeriği aynı kalır. Genel kullanımı REN <"Eski Ad"> <"Yeni Ad"> şeklindedir.

25. EXIT KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Her komut işletim sisteminde bulunan ve komut yorumlayıcısı adı verilen program tarafından çalıştırılır. Bazı durumlarda bir yorumlayıcıdan başkasına girilebilir. Her girilen yorumlayıcı oturum adı verilen yeni bir ortama girer. Bu, her hangi bir programın veya işletim sisteminin içinden çıkmadan DOS komutlarının kullanılması için de gerekli olabilir. Böyle durumlarda bir oturumdan çıkıp bir önceki ortama dönmek için exit komutu kullanılır. Windows işletim sisteminde açılan bir DOS oturumundan bu komutla çıkılıp yine Windows ortamına dönülebilir.

26. TREE KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Ağaç" olan bu komut, belli bir klasörün altında bulunan bütün klasörler onlarında altları dahil olmak üzere ekranda sergilenmek için kullanılır. Genel kullanımı TREE <"Klasör"> şeklindedir.

27. FC KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "Find Convert", Türkçe çevirisi "Dosya Karşılaştır" olan bu komut, iki dosya arasındaki farkların ve bu farkların oluştuğu satırların bulunması için kullanılır. Bu komut iki dosyanın (isim ve konum açısından farklı olsalar da) içerik açısından aynı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Genel kullanımı FC <"Dosya1"> <"Dosya2"> şeklindedir.

28. MEM KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce açılımı "MEMory", Türkçe çevirisi "Hafıza" olan bu komut, bilgisayarın içindeki bellek biriminin kapasitesini, belli bir anda bu kapasitenin ne kadarının kullanıldığını ve ne kadarının boş olduğunu öğrenmek için kullanılır.

29. FIND KOMUTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türkçe çevirisi "Bul" olan bu komut, bir dosya içerisinde geçen bir sözcük veya ifadeyi bulmak için kullanılır. Bu komutla içeriği hakkında belli bir fikir sahibi olunan ancak ismi bilinmeyen dosyaları bulmak mümkün olabilmektedir. Genel kullanımı FIND <"Yazı"> <"Dosya"> şeklindedir.

30. ECHO KOMUTU NEDİR? NE İŞE YARAR?

Echo komutu, komut isteminde işlem yapılan dizinin görünürlüğünü ayarlayan bir komuttur. On ve Off olmak üzere 2 tane parametresi vardır. "ECHO ON" komutu girildiğinde komut isteminde işlem yapılan dizin adı gözükürken, "ECHO OFF" komutu girildiğinde dizin adı gizlenmekte ve çalışma alanı kazanılmaktadır.

31. Assoc Komutu

Windows’taki dosyaların büyük bir kısmı, belirli bir programla açılacak şekilde ayarlanmıştır. Bazen hangi dosya türünü, hangi programın açtığını hatırlamayabilirsiniz. CMD’ye yazacağınız “assoc” komutuyla, tüm dosya uzantılarını ve bu dosyaların hangi programla açıldığını görebilirsiniz.
Eğer bir dosya türünü çalıştıran varsayılan programı değiştirmek isterseniz, örneğin “assoc.doc=” komutunda .doc dosyalarını, eşittir işaretinin karşısına yazacağınız programla açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

32. Cipher Komutu

Sabit diskteki dosyaları silmek, aslında onları gerçekten silmiyor. Bir dosyayı sildiğinizde, Windows bunları “erişilemez” olarak işaretliyor ve kapladıkları alanları boş olarak gösteriyor. Yani bu yüzden tamamen sildiğinizi düşündüğünüz dosyalar, geri getirilebiliyorlar.
Cipher komutu da bu durum için kullanılıyor. Komut, seçtiğiniz bölümdeki boş alana rastgele veriler yazıp siliyor ve daha önceden sildiğiniz dosyaların geri getirilme imkanı kalmıyor. Mesela C sürücüsünde bu komutu kullanmak isterseniz “cipher/w:c” yazarak bu sürücüdeki boş alanı tamamen temizleyebilirsiniz. Bu komut, mevcut verilerinize herhangi bir zarar vermiyor.

33. Driverquery Komutu

Yanlış ayarlanmış ya da eksik sürücüler, sisteminizde çeşitli sorunlara sebep olabiliyor. “driverquery” komutu da sisteminizde yüklü olan sürücüleri istediğiniz zaman görebilmenizi sağlıyor. Komutu “driverquery –v” ile kullandığınızda da, sürücünün yüklü olduğu klasör dahil olmak üzere daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

34. Ipconfig Komutu

Bu komut, bilgisayarınızın o anda kullanmakta olduğu IP adresini göstermektedir. Bu komutu daha kullanışlı hale getirmek de mümkün. Örneğin, bilgisayarınız IP alamıyorsa “ipconfig/release” ve “ipconfig/renew” komutlarıyla yeni bir IP adresi edinebilirsiniz.
“ipconfig/flushdns” komutuyla da DNS adresinizi yenileyebilirsiniz. Ağ ile ilgili sorunlar yaşadığınızda bu komutlar hayat kurtarıcı olabilir.

35. Ping Komutu

Bu komutu “ping” yazdıktan sonra, bir IP adresi veya internet sitesi adresi yazarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde, belirtilen adresi bir seri test paketi gönderiliyor. Bu paketler hedefe ulaşıp geri dönüyorsa, hedefin bilgisayarınızla iletişim kurduğunu anlayabilirsiniz. Eğer başarısız olursa, hedef cihaz ve bilgisayarınız arasında iletişim sağlanamıyor demektir.

36. Netstat Komutu

Bilgisayarınıza bağlı olan cihazların bağlantı sorunlarını çözmek ya da kötü amaçlı bağlantıları kontrol etmenize yarayan bu komuttan faydalanabilirsiniz. “netstat –an” yazarak, açık portların ve ilgili IP adreslerinin listesini görebilirsiniz.

37. Pathping Komutu

Bu komutu, ping’in daha gelişmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Hedef ile aranızda birden çok router olduğu zaman pathping’i kullanabilirsiniz.

38. Powercfg Komutu

Powercfg, sisteminizin ne kadar enerji harcadığını yönetmek ve gözlemlemek için kullanabileceğiniz bir komut. “powercfg/hibernate on” ve “powercfg/hibernate off” komutları ile askıya alma ayarlarını yönetebilir, “powercfg/a” komutu ile sisteminizdeki enerji tasarrufu durumlarını görebilirsiniz.

39. Tracert Komutu

Pathping komutuyla benzer işlev gören bir komuttur. “tracert” yazıp ardından IP adresi yazarak, aradaki ilişkiyi görebiliyorsunuz. Bilgisayarınız ve hedef arasındaki her adım hakkında bilgi alabileceksiniz.

40. Shutdown Komutu

Bilgisayarın kapatma tuşu varken, bu komutu kullanmaya ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ancak “shutdown/r/o” komutuyla, bilgisayarınızı yeniden başladıktan sonra, Gelişmiş Başlangıç Ayarları menüsü açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu menüden, Güvenli mod ve Windows Kurtarma işlevlerine kolayca erişebilirsiniz.

41. Pause Komutu

Command Prompt'ta kullanılan bu kod, daha önceki yazıları ekranda tutmak için kullanılır. Pause komutu kullanıldığında ekranda Devam etmek için bir tuşa basın... yazısı çıkar.

42. Prompt Komutu

Bu komut CMD'in C:\> şeklinde olan standart yönlendiricisini değiştirmeye yarar. Örneğin; prompt slobada: komutu yazıldığında, baş kısımdaki C:\> yönlendiricisinin yerinde slobada: ibaresi yer alacaktır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: